Ouderraad Pieter VanhoudtZATERDAG 16 FEBRUARI 2019

SCHRIJF HIER IN

BUDGET

Budget

 
 
 
 
 

KALENDER

September 2019
ma di wo do vr za zo
1
00:00
Datum :  zondag 1 september 2019
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Uitgaande van het principe dat de stad Beringen alle kinderen en basisscholen op haar grondgebied gelijk wilt behandelen en van het gegeven dat de stad Beringen eerder een regierol dan een organisatierol op het vlak van onderwijs wil opnemen, is het onderzoek gevoerd naar de plaats van de stedelijke basisscholen in het Beringse onderwijslandschap. Dit alles kaderde in het kerntakendebat, het herstelplan en het meerjarenplan.

In eerste instantie is de mogelijke overdracht van de stedelijke basisscholen naar een ander net onderzocht. Hiertoe zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de kandidaat-overnemers. Deze vergevorderde gesprekken hebben zelfs geresulteerd in de opmaak van een ontwerp van kaderovereenkomst. De bedoeling was om de overdracht te officialiseren op de gemeenteraad van 28 april.

Ondertussen is in samenspraak met de directies van beide stedelijke basisscholen de piste bewandeld om de scholen toch in eigen beheer te houden . De voorwaarden waaronder dit zal gebeuren zijn vastgelegd in een constructief overleg tussen directies en inrichtende macht op vrijdag 11 april. Het college van burgemeester en schepenen van donderdag 17 april heeft kennis genomen van deze ontwikkelingen en de voorwaarden voor het toekomstig beheer van de stedelijke scholen, evenals van het engagement van de directies. Bijgevolg zal de overdracht van de scholen aan een ander net niet aan de gemeenteraad van 28 april voorgelegd worden. De gemeenteraad zal zich wel moeten uitspreken over de algemene principes met betrekking tot de toekomstige werking van de stedelijke basisscholen. Met betrekking tot het schooljaar 2014-2015 is afgesproken dat SBS De Hoeksteen en SBS Koersel in stedelijk beheer blijven, maar dat alle exploitatie- en investeringsuitgaven moeten gedekt worden door de werkingsmiddelen. Concreet betekent dit dat de stadskas geen extra middelen meer ter beschikking zal stellen. De stad zal voor alle scholen het systeem van dienstencheques behouden op basis van het aantal leerlingen.

Er zal een beheersplan aangaande het beleid van de scholen en het financiële plaatje opgesteld worden voor aanvang van het schooljaar 2014-2015. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het geboden onderwijs minimum wordt verder gezet. De implementatie van dit beheersplan zal gebeuren in het schooljaar 2014-2015. Voor het einde van dit schooljaar 2014-2015  moet dit plan geëvalueerd worden. De uitkomst van deze evaluatie zal bijdragen tot het verder onderzoek naar de plaats van de stedelijke basisscholen in het Beringse onderwijslandschap vanaf het schooljaar 2015-2016.

Tijdens het schooljaar 2014-2015 zullen de directies van de beide stedelijke basisscholen onderzoeken hoe het bestuurlijk vermogen van de scholen kan versterkt worden en of er mogelijkheden tot verzelfstandiging zijn. Vermelde algemene principes worden na goedkeuring door de gemeenteraad van 28 april verder uitgewerkt in een concrete afsprakennota tussen de directies van SBS De Hoeksteen en SBS Koersel en het stadsbestuur Beringen.

Het personeel van SBS De Hoeksteen en SBS Koersel is vrijdagmorgen 18 april op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen aangaande de toekomst van onze stedelijke basisscholen via een algemene personeelsvergadering. Na de beslissing op de gemeenteraad zullen ook de andere betrokken actoren formeel op de hoogte gebracht worden.

Het stadsbestuur Beringen wil samen met de directies en het personeel van de stedelijke basisscholen vanaf nu constructief  en met open geest verder samen werken aan een mooie toekomst voor de stedelijke basisscholen in het belang van de betrokken kinderen!

Daarnaast wil het stadsbestuur Beringen samen met alle scholen op het grondgebied verder werken aan initiatieven op het vlak van gelijke onderwijskansen en flankerend onderwijsbeleid ten behoeve van alle kinderen en jongeren van Beringen!

Namens het college van burgemeester en schepenen